Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Авторам пропонується зробити подання до цього журналу. Усі подання будуть оцінені редактором, щоб визначити, чи відповідають вони цілям і тематиці цього журналу. Ті, що будуть вважатися придатними, будуть відправлені на експертне оцінювання, перш ніж визначити, будуть вони прийняті чи відхилені.

Перш ніж зробити подання, автори несуть відповідальність за отримання дозволу на опублікування будь-яких матеріалів, включених до подання, таких як фотографії, документи й набори даних. Усі автори, зазначені в поданні, повинні дати згоду на ідентифікацію як автора. У відповідних випадках дослідження повинні бути схвалені відповідним комітетом з питань етики згідно із законодавчими вимогами країни дослідження.

Редактор може відхилити подання, якщо воно не відповідає мінімальним стандартам якості. Перед подачею, будь ласка, переконайтеся, що дизайн дослідження та аргумент дослідження структуровані та сформульовані належним чином. Назва повинна бути лаконічною, а анотація повинна мати можливість стояти сама по собі. Це збільшить імовірність того, що рецензенти погодяться рецензувати статтю. Якщо ви переконаєтеся, що ваше подання відповідає цьому стандарту, будь ласка, дотримуйтеся контрольного списку нижче, щоб її підготувати.

Рукопис статті не має містити заборонених до друку матеріалів, а також матеріалів, у достовірності яких виникає сумнів. Відповідальність за представлені відомості у рукописі статті несе автор. Редакція може не погоджуватись із представленим матеріалом. До тексту статті без узгодження з автором можуть бути внесені редакційні правки. Автори можуть бути ознайомлені з коректурою статті. Робота, що містить більше десяти помилок на сторінку, буде повернута на доопрацювання авторам. Робота, що не відповідає вищезазначеним вимогам, буде повернена секретарем редколегії.

Редакція приймає статті у електронному варіантs через систему сайту або а електронну пошту видання: visnyk.khnu@khmnu.edu.ua з усіма супровідними документами: заява авторів, рецензія з підписом доктора наук при наявності (вказати навчальний заклад рецензента), відомості про авторів з контактами, квитанція.

Параметри рукопису: мови написання рукопису статті – українська, англійська; кількість співавторів – не більше чотирьох; об’єм рукопису – не менше 5 сторінок, але не більше 12 сторінок, включаючи рисунки та таблиці; формат сторінки – А4 (210 ´ 297), орієнтація сторінки – “книжкова”; поля: зліва – 2,5 см, справа – 1,5 см, зверху – 2,5 см, знизу – 2,5 см; Times New Roman, 10 пт., інтервал між рядками – 1,3; рукопис повинен бути підготовлений за допомогою редактора Word for Windows® без макросів; рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт, положення об’єкту – “в тексті”; для набору формул використовувати вбудований у Word редактор формул Microsoft Equation або Mathtype!. Фізичні величини повинні подаватися в одиницях системи СІ.

Анотація до статті англійською мовою повинна бути розширена (1800 знаків з пробілами – це близько 20 рядків).

Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно за порядком звертання до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках; бібліографічний опис літератури оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006, приклад оформлення наведено у бюлетені ВАК України № 5, 2009.

Також необхідні references – це переклад або транслітерація літератури (з української – http://ukrlit.org/transliteratsiia

Відповідно до рішення ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р., структура статті має бути такою: “постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку”.

Вимоги до подання

Усі подання повинні відповідати таким вимогам.

  • Це подання відповідає вимогам, викладеним у Настановах для авторів.
  • Це подання раніше не публікувалося, а також не було винесено на розгляд іншого журналу.
  • Усі посилання перевірено на точність і повноту.
  • Усі таблиці та рисунки пронумеровано та позначено.
  • Отримано дозвіл на публікацію всіх фотографій, наборів даних та інших матеріалів, наданих разом із цим поданням.

Статті

Політика розділу за замовчуванням

Положення про конфіденційність

Імена й адреси електронної пошти, вказані користувачами на вебсайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу й не будуть надані для будь-яких інших цілей або будь-якій іншій стороні.